agencja ubezpieczeniowa namysłów

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Odwiedź nasze biuro

Adres

ul. Bohaterów Warszawy 17b/5
46-100 Namysłów

Godziny otwarcia

pon.- piąt. od godz. 8.00 do 17.00
sobota od godz. 9.00 do 13.00

Odwiedź nasz punkt opłat

Adres

ul. Bohaterów Warszawy 17b/5
46-100 Namysłów

15 kwietnia 2021r.

Polityka prywatności Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego
WIDEX sp. z o.o. sp. komandytowa

Niniejsza Polityka ustala sposób w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i 
w inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z użytkowaniem naszych usług,
zawierających odniesienia lub łączących się z jej postanowieniami.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIDEX sp. z o.o. sp. komandytowa szanuje i dba o prywatność
osób, których dane przetwarza w ramach prowadzonej działalności. Chronimy Państwa dane, stosując
odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które pozwalają nam zachować
bezpieczeństwo informacji na wymaganym poziomie.
Zanim zaczną Państwo korzystać z naszej oferty, prosimy o zapoznanie się z całością niniejszej
Polityki, która pomoże podjąć świadomą decyzję w zakresie naszej współpracy.

I. Podstawowe pojęcia i definicje
Dane Osobowe – wszelkiego typu informacje, które pozwalają zidentyfikować i opisać konkretną
osobę fizyczną; dane dotyczące naszych Klientów, przetwarzane przez nas w ramach Usługi.
Klient – osoba korzystająca z Usługi w celu wykonania prowadzonej przez siebie działalności
Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
Przetwarzanie – operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, kopiowanie, przekazywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i inne
niezbędne do realizacji Usługi.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Usługa – wszelkie prace wykonywane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIDEX sp. z o.o.
sp. komandytowa oraz prowadzenie niezbędnych czynności umożliwiających realizacje tych prac na 
rzecz Klientów.
Ustawienia Prywatności – umożliwienie Klientowi realizację Jego preferencji i przysługujących mu
praw w zakresie zapewnienia ochrony prywatności.

II. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIDEX sp. z o.o.
sp. komandytowa, z siedzibą w (46-100) Namysłowie ul. Bohaterów Warszawy 17b lok. 5.
2. Przetwarzamy Dane Osobowe w celach:
a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. zawrzeć i wykonać umowę;
podanie danych jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwia zawarcie umowy;
b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. w celu
dochodzenia roszczeń, wykrywania nadużyć;
c) niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia np. w celu
dokonania zobowiązań podatkowych, archiwizacji, rozliczeń majątkowych;
d) marketingowych po wykonaniu umowy w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia.
3. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
Danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać
informację na adres: widexubezpieczenia@gmail.com lub przesłać oświadczenie na adres
pocztowy administratora danych.
4. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak
kancelarie prawne, biura rachunkowe a także podmioty przetwarzające Dane na nasze zlecenie
np. w zakresie wsparcia operacyjnego, obsługi IT, usług marketingowych i analitycznych, obsługi
administracyjnej, usług transportowych.
5. Przekazujemy również Państwa Dane w celu prowadzenia postępowania przed organem
nadzorczym a także – w razie dochodzenia roszczenia na drodze sądowej – właściwym sądom;
6. Państwa Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz do czasu
przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na wykonywanie
działań marketingowych Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody i/lub po 
zakończeniu umowy;
7. Dane Osobowe, w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty
przetwarzające (w tym m.in. w zakresie usług: informatycznych i nowych technologii,
komunikacyjnych i analitycznych), mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
8. Dane Osobowe mogą być przekazywane:
a) na podstawie art. 45 ust. 1 i 3 Rozporządzenia do państw, co do których została wydana przez 
Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony;
b) na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana
decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na 
mocy standardowych klauzul umownych;
c) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana
decyzja o odpowiednim stopniu ochrony.
W każdej chwili można otrzymać więcej informacji o przekazywaniu Danych do państw trzecich i 
otrzymania kopii wykazu odpowiednich zabezpieczeń.
Odbiorcy Danych znajdują się głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG stanowią państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz Islandia,
Norwegia i Lichtenstein). W przypadkach przekazywania Danych Osobowych poza EOG, odbiorcy
tych Danych zapewniają wysoki poziom ich ochrony. W zależności od odbiorcy, gwarancje te
wynikają z:
• Udziału w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej
Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej
przez Tarczę Prywatności UE_USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (więcej o programie)
lub
• Decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych
osobowych zapewnionej w ustawie Kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów
elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (więcej o decyzji).
9. Zapewniamy, że realizujemy prawa dotyczące Państwa Danych Osobowych. Przysługują Wam
następujące prawa jako podmiotowi Danych a w szczególności są to:
a) dostęp – prawo otrzymania informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Danych
Osobowych oraz uzyskania kopii tych Danych,
b) sprostowanie – prawo żądania od nas sprostowania swoich Danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz 
ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne),
c) sprzeciw – prawo do uznania sprzeciwu przetwarzania swoich Danych Osobowych, z 
uwzględnieniem naszych prawnie uzasadnionych interesów,
d) usunięcie Danych – prawo zażądania usunięcia swoich Danych Osobowych jeżeli:
• przetwarzanie Danych odbywa się z naruszeniem prawa lub musimy usunąć Dane, aby
postąpić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa,
• Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
• cofnięto zgodę na przetwarzanie Danych (w zakresie, w jakim podstawą prawną
przetwarzania była zgoda),
• wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Danych w celach marketingowych;
Zatrzymamy niektóre Państwa Dane pomimo żądania ich usunięcia, jeżeli będzie to niezbędne do 
wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
e) ograniczenia przetwarzania – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych
Osobowych przysługuje w następnych przypadkach:
• gdy zakwestionujecie prawidłowość swoich Danych,
• gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych zażądano
ograniczenia ich wykorzystania,
• gdy Państwa Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których je zebraliśmy lub
wykorzystywaliśmy, ale są one wciąż potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
• gdy zawnioskowaliście sprzeciw wobec wykorzystania swoich Danych;
f) zautomatyzowane podejmowanie decyzji – prawo do tego, aby nie podejmowano w Waszym
imieniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych, jeśli
decyzje te wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące dla Was skutki;
g) ograniczenie – prawo zwrócenia się do nas o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych, tak 
abyśmy nie przetwarzali tych informacji do czasu zniesienia ograniczenia;
h) przeniesienie – prawo do otrzymywania swoich Danych Osobowych, które zostały nam podane, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego
formacie oraz do przekazywania, w określonych warunkach, tych Danych innej organizacji.
10. Można skorzystać z przysługujących Państwu praw oraz zwrócić się w każdej sprawie, dotyczącej
Danych Osobowych, kontaktując się z Administratorem Danych poprzez:
• adres e-mail: widexubezpieczenia@gmail.com,
• adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIDEX sp. z o.o. sp. komandytowa,
ul. Bohaterów Warszawy 17b lok. 5, 46-100 Namysłów.
11. Jeżeli uznacie, że sposób przetwarzania przez nas Danych Osobowych narusza przepisy
właściwego dla Państwa prawa, można wnieść skargę do odpowiedniego organu do spraw
ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – dane teleadresowe:
• Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• tel. 606-950-000 (infolinia czynna w dni robocze, w godz. 10.00 – 14.00), fax 22 532 03 01,
• e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

III. Zasady stosowania plików Cookie, adresy IP w remarketingu.
1. Czym jest plik Cookie
Pliki Cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone i wysyłane automatycznie przez 
odwiedzane strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się w przeglądarce
internetowej komputera (lub innego urządzenia końcowego np. na tableta lub smartfona) i mogą być
wykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane.
2. Cel stosowania plików Cookie na naszej stronie internetowej
Używamy te pliki do:
a) poprawnego działania serwisu internetowego oraz oferowanych funkcji. W każdej chwili można te
pliki usunąć lub zablokować za pomocą używanej przeglądarki internetowej. Sposoby
administrowania prywatnością/bezpieczeństwem ustalić można w menu przeglądarki – w zakładce
„Opcje” lub „Ustawienia”.
b) Tworzenia statystyk i analiz korzystania z naszej strony; analityczne pliki Cookie wykorzystywane
są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, gdyż dzięki nim wiadomo, jakie jest
zainteresowanie i potrzeby użytkowników, co pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową.
Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach Cookie Google’a znaleźć można w Zasadach
Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności
(https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl) i kodu Adobe Analytics (więcej
informacji na stronie http://www.adobe.com/privacy.html);
c) pomiaru skuteczności prowadzonych przez nas lub dla nas działań marketingowych;
d) dopasowania treści reklam do Waszych preferencji, wyświetlanych zarówno na naszych stronach
jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach Cookie wykorzystywanych w sieci
reklamowej Google można znaleźć na stronie
https://support.google.com/adwords/answer/2407785) oraz na portalu społecznościowym
Facebook (więcej informacji o polityce plików Cookie można znaleźć na stronie https://pl-
pl.facebook.com/policies/cookies/);
e) zapamiętywania, czy wyraziłeś nam zgodę na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści
marketingowych;
f) dostosowania naszej strony do urządzeń i przeglądarek.

3. Rodzaje używanych plików Cookie
Wykorzystujemy dwa rodzaj plików Cookie – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki mają charakter
tymczasowy i pozostają na Państwa urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia
strony internetowej. Pliki Cookie stałe pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas lub do 
momentu, dopóki nie zostaną usunięte.
Wykorzystujemy także podobne technologie do plików Cookie takie jak web beacons zwane pikselami.
Pliki te gromadzone są przez Twój komputer lub urządzenia mobilne w przypadku wejścia na stronę
internetową, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail oraz aplikacji mobilnej. Korzystamy z nich
po to żeby dopasować treści do Państwa preferencji oraz skierować odpowiednią ofertę reklamową.
Korzystamy także z plików Cookie tworzonych przez podmioty, z którymi współpracujemy. To pliki
Cookie Google Inc. w celach świadczenia usługi Google Analytics, Double Click i Google Adwords,
Facebook, Adform w celach analizy ruchu i pomiaru skuteczności reklam.

4. Wykorzystanie adresów IP i zastosowanie remarketingu
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIDEX sp. z o.o. sp. komandytowa może gromadzić adresy IP
Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez 
dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do internetu. W większości przypadków
jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
Adres IP jest wykorzystywany przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIDEX sp. z o.o. sp.
komandytowa przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja
przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu usług, a także w celach bezpieczeństwa oraz 
ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do 
przeglądania treści witryny internetowej.

5. Rezygnacja z aktywności plików Cookie
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach jak i smartfonach, domyślnie akceptuje
pliki Cookie. W każdej chwili można to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Niekiedy jednak
brak możliwości zapisywania/odczytywania plików Cookie przez naszą stronę może powodować
nieprawidłowe wyświetlanie się i/lub korzystanie z serwisu internetowego w przeglądarce