agencja ubezpieczeniowa namysłów

Regulamin wykonywania usług płatniczych przez Biuro Usług Płatniczych

Odwiedź nasze biuro

Adres

ul. Bohaterów Warszawy 17b/5
46-100 Namysłów

Godziny otwarcia

pon.- piąt. od godz. 8.00 do 17.00
sobota od godz. 9.00 do 13.00

Odwiedź nasz punkt opłat

Adres

ul. Bohaterów Warszawy 17b/5
46-100 Namysłów

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług płatniczych przez Biuro Usług Płatniczych, FHU WIDEX Piort Przygoda z siedzibą: w Namysłowie, ul. Bohaterów Warszawy 17b lok. 5, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr BP2641/2021, NIP 7521051481, REGON 160303015., zwane dalej BUP.

2. W przypadku wskazania w Regulaminie wykonywania określonych obowiązków związanych z wykonywaniem usług płatniczych przez BUP na rzecz Usługobiorców, należy przez to rozumieć także obowiązki wykonywane przez Agenta i podległe BUP oddziały, o ile działają one w imieniu i na rzecz BUP w związku ze świadczeniem usług płatniczych.

3. Za działanie i zaniechanie Agenta i podległych BUP oddziałów względem Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług płatniczych odpowiedzialność ponosi BUP.

4. W sprawach nie unormowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

5. Akceptacja przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia.

6. Regulamin jest umieszczony w widocznym miejscu w lokalu BUP.

7. Biuro usług płatniczych prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie świadczenia usług płatniczych, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

II. Usługa płatnicza

1. BUP świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę płatniczą, polegającą na realizacji przez BUP na zlecenie Usługobiorcy transakcji płatniczej rozumianej jako transfer środków pieniężnych od Usługobiorcy do wskazanego przez Usługobiorcę odbiorcy tych środków pieniężnych (zwaną dalej Usługą płatniczą).

2. Usługa płatnicza realizowana jest jako „Płatności jednorazowe”, polega na pośredniczeniu w przyjęciu od Usługobiorcy świadczeń pieniężnych na rachunek bankowy odbiorcy tj. beneficjenta płatności. Wpłaty należne Odbiorcy, dotyczą jednego okresu rozliczeniowego, którym może być miesiąc lub jego wielokrotność lub inny okres w zależności od praktyki stosowanej przez Wystawcę albo dotyczące jednej należności ubocznej jak odsetki lub innej należności jak kara umowna, odstępne itp. albo dotyczące sprzedaży energii czy innym mediów na potrzeby przedpłatowych układów pomiarowo. Za Płatność Jednorazową uważane będą również wpłaty na rzecz Wystawców tytułem opłat za energię i inne media w ramach rozliczenia rzeczywistego oraz na potrzeby przedpłatowych układów pomiarowo – rozliczeniowych.

3. BUP realizując Usługę płatniczą występuje w charakterze dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. 11.199.1175).

III. Warunki świadczenia Usługi płatniczej

1. BUP świadczy dla Usługobiorcy Usługę płatniczą na podstawie otrzymanego od Usługobiorcy oświadczenia dotyczącego wykonania przez BUP transakcji płatniczej polegającej na przekazaniu środków pieniężnych na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy Odbiorcy Docelowego (Zlecenie płatnicze). Zawieraną z Usługobiorcą każdorazową umowę w zakresie zlecenia przekazania Płatności Jednorazowej Wystawcy zaliczyć należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości w złotych 10 (dziesięciu) EURO (ze względu na wysokość Opłaty Prowizji dla BUP).

2. Usługobiorca może składać Zlecenia płatnicze pisemnie, na drukach wpłaty.

3. Wypełniony przez Usługobiorcę lub wystawcę rachunku druk wpłaty nie stanowi dowodu zawarcia Zlecenia płatniczego. Druk ten może być podstawą do reklamacji jedynie w dniu złożenia Zlecenia płatniczego. Druk ten powinien być opieczętowany pieczątką BUP, podpisem oraz bieżącą datą.

4. BUP udostępnia Usługobiorcy przed przyjęciem Zlecenia płatniczego następujące informacje niezbędne, jakie muszą być dostarczone przez Usługobiorcę, aby Zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo wykonane,

a) o maksymalnym czasie wykonania świadczonej usługi płatniczej;

b) o wszelkich opłatach należnych BUP od Usługobiorcy, w tym wyszczególnienie kwot tych opłat.

5. BUP realizuje Zlecenia płatnicze w dni robocze. Dniami Roboczymi są wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy BUP.

6. BUP realizuje Zlecenia płatnicze niezwłocznie po ich przyjęciu od Usługobiorcy wraz ze środkami pieniężnymi, nie później jednak niż do końca następnego Dnia Roboczego od otrzymaniu Zlecenia płatniczego.

7. W przypadku, gdy BUP otrzymała Zlecenie płatnicze, które ze względu na dni i godziny księgowań wewnętrznych banków prowadzących rachunki bankowe BUP nie mogą być wykonane w dniu przyjęcia Zlecenia płatniczego, BUP zrealizuje transakcję płatniczą do końca pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu.

8. Aby Zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo wykonane przez BUP, Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć następujące informacje: imię, nazwisko, adres, kwotę transakcji płatniczej, nazwę/ imię i nazwisko odbiorcy docelowego przelewu, numer rachunku bankowego docelowego odbiorcy środków, tytuł przelewu. Na wezwanie BUP także dane beneficjenta rzeczywistego w tym PESEL lub numer dowodu osobistego (numer paszportu).

9. BUP ustala ograniczenia kwotowe dla Płatności Jednorazowych dokonywanych w biurze BUP do kwoty 50 000 złotych. BUP realizuje transakcję płatniczą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

10. Usługa realizacji transakcji płatniczej jest płatna. Prowizja BUP określana jest w aktualnie obowiązującym cenniku usług. Wszelkie zmiany w Cenniku usług podawane są na 2 (słownie: dwa) miesiące przed wejściem cennika w życie.

11. Cennik usług umieszczony jest w biurze BUP przy kasie.

12. Niezwłocznie po wykonaniu transakcji płatniczej BUP na wniosek udostępnia Usługobiorcy informację:

a) umożliwiającą Usługobiorcy zidentyfikowanie transakcji płatniczej, w stosownych przypadkach płatnika, oraz wszelkie inne informacje przekazane Odbiorcy w związku z wykonaniem transakcji płatniczej;

b) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której środki pieniężne są udostępniane Odbiorcy;

c) o wszelkich opłatach należnych Odbiorcy z tytułu transakcji płatniczej i w stosownych przypadkach wyszczególnienie kwot takich opłat.

13. Informacje zostają przekazane Usługobiorcy w formie pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia płatniczego w postaci wydruku z systemu informatycznego „Pokwitowanie przyjęcia zlecenia dokonania przelewu”, który jest potwierdzeniem rejestracji transakcji. Wydruk powinien być opieczętowany stemplem z bieżącą datą, kwotą pobranej prowizji i podpisany przez kasjera.

14. Potwierdzeniem przyjęcia Zlecenia płatniczego dla BUP jest zapis elektroniczny w systemie elektronicznym.

15. W przypadku ewentualnego sporu co do poprawności wykonania Zlecenia płatniczego i stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wydrukiem a zapisem w systemie informatycznym, za obowiązujący uznaje się pisemne potwierdzenie, pod warunkiem, że jest on podstemplowane i podpisane przez kasjera.

16. BUP odpowiada wyłącznie za realizację Zlecenia płatniczego, które zostało przyjęte i potwierdzone podstemplowanym i podpisanym przez kasjera wydrukiem.

17. Przekazanie środków następuje przelewem za pośrednictwem i poprzez rachunki bankowe BUP.

18. Zlecenie płatnicze świadczone jest przez BUP za pomocą rozwiązania informatyczno-funkcjonalnego, w ramach którego BUP umożliwia Usługobiorcom realizację przekazu pieniężnego.

19. Przekazanie Płatności Jednorazowej przez BUP odbywa się poprzez system bankowy. Dniem dokonania zapłaty przez Państwa Płatności Jednorazowej jest dzień uznania rachunku bankowego Wystawcy, czyli dzień, w którym pieniądze wpłyną na jego konto. Tak jest co do zasady.

20. Zgodę na dokonanie Płatności Jednorazowej Usługobiorca może wycofać, nie później niż do momentu, w którym nastąpiło przekazanie zlecenia do realizacji usługi przez bank BUP.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług płatniczych przyjmuje i rozpatruje BUP zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, przesyłane na adres 46-100 Namysłów ul. Bohaterów Warszawy 17b lok. 5. lub składane w kasie BUP. Reklamacje dodatkowo mogą być zgłaszane za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 1piter@interia.pl oraz na nr telefonu 77 403 92 25

3. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez BUP lub Agenta/Oddział BUP Usługi płatniczej niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub w ustawie o usługach płatniczych.

4. Usługobiorca może uzyskać telefoniczną informację czy jego Zlecenie płatnicze zostało poprawnie przyjęte i na jakim jest etapie realizacji.

5. Reklamacje BUP rozpatruje w terminie do 14 dni od daty ich wniesienia.

6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, zgodnie z ust. 5, termin jej rozpatrzenia ulega przesunięciu o czas oczekiwania przez Spółkę na uzupełnienie reklamacji.

7. Podstawy reklamacji nie może stanowić:

a) powoływanie się na okoliczność, iż numer wskazanego przez Usługobiorcę konta bankowego nie należał do Odbiorcy Docelowego przelewu, na rzecz którego Usługobiorca miał zamiar dokonać przekazania środków pieniężnych,

b) niedotrzymania warunków Regulaminu przez Usługobiorcę,

c) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, z których usług BUP nie korzysta przy świadczeniu Usługi płatniczej.

8. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji przekazywane są Usługobiorcy na piśmie.

9. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia BUP zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o jej uzupełnienie.

10. W przypadku uwzględnienia przez BUP reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, BUP zwraca Usługobiorcy pobraną opłatę za realizację Usługi, równowartość dokonanej Płatności Jednorazowej wraz z odsetkami ustawowymi za czas od dokonania wpłaty do chwili otrzymania zwrotu tej kwoty.

11. BUP może zwolnić się z powyższego obowiązku przekazując beneficjentowi ponownie wpłatę, której nie otrzymał, zgodnie z pierwotnym zleceniem Usługobiorcy wraz z odsetkami ustawowymi.

12. Jeżeli Płatność Jednorazowa zostanie zwrócona do BUP ze względu na nieprawidłowe dane beneficjenta lub z jakichkolwiek innych powodów, to zostanie ona zdeponowana na rachunku transakcji błędnych i będzie oczekiwać na reklamację Usługobiorcy. BUP nie będzie kontaktować się z Usługobiorcą bez wszczęcia procedury reklamacyjnej z jego strony poprzez złożenie stosownego wniosku oraz nie będzie dokonywać zwrotu kwoty Płatności Jednorazowej bez takiego wniosku.

V. Ograniczenia

1. Nie jest dopuszczalne korzystanie z Usługi płatniczej w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu, w szczególności dokonywanie płatności za pomocą instrumentów nie należących do Usługobiorcy oraz dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

2. BUP odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z każdorazowo zawieranej umowy w zakresie zlecenia przekazu Płatności Jednorazowej Wystawcy na zasadach określonych w Ustawie.

3. BUP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które BUP nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

4. BUP nie ponosi odpowiedzialności za błędy Usługobiorcy w podaniu koniecznych w celu realizacji Usługi danych, w szczególności numeru konta bankowego Odbiorcy Docelowego. W przypadku błędu Usługobiorcy polegającego na podaniu błędnego numeru konta bankowego Odbiorcy Docelowego przelewu, BUP na żądanie Usługobiorcy może wstrzymać zamówioną Usługę płatniczą, o ile Usługa płatnicza nie została już w pełni zrealizowana. W przypadku wstrzymania Usługi płatniczej zgodnie ze zdaniem poprzednim, BUP niezwłocznie zwróci Usługobiorcy kwotę dokonanego na jej rzecz przelewu.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Z chwilą zamówienia Usługi płatniczej, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki bezpieczeństwa dane osobowe Usługobiorcy są umieszczane i przetwarzane w bazie danych BUP, będącej administratorem tych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, i jednocześnie konieczne dla realizacji Usługi.

3. Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest BUP, w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

4. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do zarejestrowanych dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia.

5. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane przez BUP na rzecz banków i innych podmiotów, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne w związku z należytym wykonaniem Zlecenia płatniczego.

6. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

VII. Postanowienia końcowe

1. Językiem, w którym BUP porozumiewa się z Usługobiorcą jest język polski. W tym języku formułowane są wszelkie dokumenty kształtujące relacje między Usługobiorcą a BUP.

2. BUP zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Usługi Płatniczej celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

3. Z uwagi, że dla skorzystania z Usługi płatniczej wymagane jest każdorazowe zawarcie nowej umowy i akceptacja Regulaminu, BUP nie podaje do wiadomości każdej zmiany Regulaminu. BUP na bieżąco zamieszcza aktualny Regulamin.

4. BUP uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, którymi są zmiany przepisów prawa, zmiany organizacyjne, zmiany działania systemu świadczenia usługi, zmiany warunków współpracy z Wystawcami, Agentami lub bankami, które dokonują rozliczeń pieniężnych Płatności Jednorazowych. Zmiana wchodzi w życie z dniem udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w biurze BUP oraz na stronie internetowej i obowiązuje w stosunku do zleceń złożonych po takim udostępnieniu.

5. W przypadku powstania sporu pomiędzy Usługobiorcą a BUP, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo i rzeczowo oznaczony na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego.

6. Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1.

7. Usługobiorca może wnieść do organu sprawującego nadzór skargę na działanie BUP lub jego Agenta i podległych mu oddziałów, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.

8.Regulamin wchodzi w życie z dn. 01-04-2021r.

 

 

Podpis: Piotr Przygoda