Ubezpieczenia firmowe Namysłów

Ubezpieczenia firmowe

OC działalności gospodarczej

obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia, prowadzeniem działalności gospodarczej lub wprowadzeniem produktu do obrotu

MIENIE

Nie tylko podstawowa ochrona od pożaru i zdarzeń losowych, ale także możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

GWARANCJE

  • wadialna
  • należytego wykonania kontraktu
  • po wykonawcza